Menu
 

Garantija

HomepageGarantija

Garantija produktams, įtauktiems į programą...DAUGIAU DĖMESIO AUKŠTOS KOKYBĖS PRIEŽIŪRAI:

 ALUKOV / IPC TEAM suteikia 5 metų garantiją produkto funkcionalumui, kuris galioja 5 metus nuo uždangos perleidimo užsakovui dienos.
Perleidimo data yra gamintojo įrašoma garantijos sertifikate.
Garantija taikoma defektams, išryškėjusiems garantinio laikotarpio metu ir kuriuos sąlygojo naudotų gamybai medžiagų defektai ar dėl gamybos procesų kaltės.
ALUKOV / IPC TEAM suteikia 5 metų garantiją aliuminio profilių spalvai.
ALUKOV / IPC TEAM suteikia 7 metų garantiją struktūrinių jungčių statiniam tvirtumui ir stabilumui. 
Garantija apima: garantija apima sruktūrinių jungčių statinį tvirtumą ir stabilumą, struktūrinių jungčių, pagamintų remiantis ALUKOV/IPC TEAM kompanijos technologinėmis ir gamybos procedūromis.
Gamintojas užtikrina, kad neiškils jokių atsijungimo atvejų syruktūrinėse jungtyse visu garantiniu produkto naudojimo periodu.
ALUKOV / IPC TEAM suteikia 15 metų garantiją vienakameriniam ir kompaktiniam polikarbonatui žemiau išvardytomis savybėmis:

Garantijos apimtis polikarbonato plokštei:

šviesos pralaidumas nesumažės daugiau nei 4% per  15 metų laikotarpį.
Polikarbonato plokštės tvirtumas po 15 metų lankstumo modulį > = 2,100 MPa .
Polikarbonatas netaps trapiu ir nepraras tvirtumo.
Atsparumas tempimui po 15 metų bus > = 50 MPa, polikarbonato nesunaikins audra su kruša per 15  metų laikotarpį.

Garantijos sąlygos polikarbonato plokštėms:

Negali būti negatyviai paveiktos jungčių, priveržimų ar sandarinimo medžiagų.
Negali būti termiškai paveiktos
Turi būti atsuktos UV puse į išorės atmosferos sąlygas.
Technologinės  ALUKOV / IPC TEAM procedūros polikarbonato plokštėms, kurių privalo laikytis  gamintojas be jokių išimčių:
Jos turi būti apsaugotos nuo agresyvių chemikalų poveikio
Jos neturi būti mechaniškai pažeistos ar nudilintos
Pateikiant pretenziją dėl  garantinio įvykio būtina pateikti užpildytą garantinį sertifikatą.
Garantinio pažeidimo atsiradimo data, uždangos taisymui gavimo data, garantinio remonto atlikimo data  pažymima gamyklinėje remonto ataskaitoje.
Garantinis remontas turi būti atliekamas tik kompanijos ALUKOV / IPC TEAM darbuotojų arba apmokytų pardavimo ir surinkimo kompanijos darbuotojų.
Visi vartotojai įsipareigoja plaukimo baseinų ar spa uždangą naudoti vadovaujantis aukščiau išdėstytomis jos naudojimo taisyklėmis.

5 metų garantija/ Garantijos terminai/ Išimtys garantijai

Pretenzijos garantijai nebegalioja, jei jos atsirado pasibaigus garantiniam periodui.
Garantija netaikoma, jei pažeidimai atsirado dėl netinkamo naudojimo ar neprofesionalaus elgesio su produktu.
Garantija netaikoma pažeidimams, kuriuos sąlygojo neprofesionalus uždangos surinkimas, atliktas neprofesionalių tuo tikslu apmokytų darbuotojų.
Garantija netaikoma pažeidimams, kilusiems dėl išorinų sąlygų, tokių kaip  išoriniai reiškiniai - sniego  danga, ledų. didesnių nei 2 cm diametro, kruš, vėjas, smarkesnis nei  100 km/h) ar mechaninis trečiųjų asmenų pažeidimas.
Garantija netaikoma, jei atlikta neautorizuota produkto modifikacija ar jį remontuojant pakeistas gamyklinis variantas nesilaikant visų gamintojo garantinių sąlygų. Garantija netaikoma , kai dėl netinkamo grubaus elgesio atsiranda problematiškas valymas ar rasojimas.
Garantija netaikoma  nerūdijančio plieno ir aliuminio medžiagos paviršiaus oksidacijai, sąlygotai didesnio nei rekomenduota PH norma ir laisvo  ir bendro chlorino kiekio baseino vandenyje. Garantija netaikoma nestandartinėms aplinkos sąlygoms.
Garantija netaikoma kondensato susiformavimui polikarbonato plokščių kamerose. Finansinė rizika, priklausanti nuo pažeidimų, sąlygotų  plaukimo baseino ar masažinės vonios uždengimo, gali būti sumažinta sudarant draudimo sutartį atlyginti  žalai, patirtai dėl ekstremalių atmosferos sąlygų.

Garantija ALUKOV kompanijos produktams, pagamintiems pavadinimais AZURE, AZURE compact, AZURE flat, AZURE flat compact:

ALUKOV / IPC TEAM suteikia 2 metų garantiją produktų funkcionavimui, skaičiuojant nuo uždangos perleidimo užsakovui dienos.
Perleidimo data gamintojo pažymėta garantijos sertfikate. Garantija taikoma defektams, kurie pasireiškė garantinio periodo metu ir yra sąlygoti gamyboje naudotų medžiagų nekokybiškumo  ar gamybos proceso netikslumo.
ALUKOV / IPC TEAM suteikia  10 metų garantiją vienakameriniam ir kompaktiniam polikarbonatui žemiau išvardytomis polikarbonato gamintojo sąlygomis.

Polikarbonato plokščių garantijos visuma:

Šviesos pralaidumas per 10 metų laikotarpį nepablogės labiau nei 4% 
Polikarbonato plokščių tvirtumas po 10 metų turės lankstumo modulį > = 2,100 MPa, polikarbonatas netaps trapiu ir nepraras standumo.
Tempimo jėga po 10 metų bus > = 50 MPa
Polkarbonatas 10 metų laikotarpiu nebus pažeistas audros krušos.

Garantijos sąlygos polikarbonato plokštėms:

neturi būti pažeistos jungiant, veržiant ar sandarinant medžiagas
negali būti termiškai paveiktos
gali būti atsuktos į išorę atmosferos poveikiui tik  UV puse. Technologiniai ALUKOV / IPC TEAM veiksmai atitinka polikarbonato plokščių gamintojo keliamas sąlygas be jokių išimčių.
Privalo būti apsaugotos nuo agresyvių chemikalų.
Jos negali būti mechaniškai pažeistos ar aptrintos. Aptikus garantinį pažeidimą būtina pateikti užpildytą garantinį sertifikatą.
Pažeidimo aptikimo data, produkto paėmimo taisymui data bei produkto perdavimo klientui data po sutvarkymo bus pažymėta gamyklinėje pažeidimų ataskaitoje.
Garantinis taisymas gali būti atliekamas tik  ALUKOV / IPC kompanijos darbuotojų ar apmokytų kitų pardavimo ir surinkimo  kompanijų darbuotojų.  
Visi vartotojai įsipareigoja naudotis baseino, masažinės vonios ar terasos uždanga tik griežtai laikantis aukščiau išvardytų naudojimo instrukcijų.

Garantinis laikas/ Sąlygos garantijai galioti:

Garantija negalioja pažeidimams, nustatytiems negarantiniu laikotarpiu.
Garantija netaikoma pažeidimams, sąlygotiems netinkamo naudojimo ar neprofesionalių veiksmų.
Garantija netaikoma pažeidimams, sąlygotiems neprofesionalaus surinkimo tam darbui neapmokytų asmenų.
Garantija netaikoma pažeidimams, sukeltiems išorinių veiksnių, tokių kaip ekstremalios oro sąlygos (sniego apkrova, kruša, kai ledukų diametras didesnis nei 2 cm, vėjas, smarkesnis nei 100 km/h) ar mechaniniai pažeidimai, sukelti trečiųjų asmenų.
Garantija negalioja, jei jei yra atlikta neautorizuota modifikacija ar perdaryta ne gamykloje bei neatitinka garantijos sąlygų.
Garantija negalioja, jei šiurkščių pažeidimų visumos išdavoje atsirado problema naudotis produktu.
Garantija negalioja, jei nerūdijančio plieno ir aliuminio dalys oksidavosi dėl PH ir laisvo bei bendro chloro kiekio nukrypimo nuo rekomenduotos normos plaukimo baseino vandenyje.
Garantija netaikoma esant nestandartinėms aplinkos sąlygoms.
Garantija netaikoma kondensato susidarymui polikarbonato plokščių kamerose. Finansinę riziką galima sumažinti sudarius draudimo sutartį dėl ekstremalių atmosferos sąlygų poveikio.