PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ

Menu
 
HomepagePRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ

Informacija apie bendrovės ALUKOV a.s. klientų asmens duomenų tvarkymą

 

Kas mes esame ir kokia yra mūsų pozicija asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu?

 

Bendrovė ALUKOV a.s., su buveine Orel, Nr. 18, 538 21 Slatiňany, įmonės kodas: 64257746, registruota Hradec Králové apygardos teisme, bylos Nr. B 3254, klientų asmens duomenų tvarkymo teisinio statuso atžvilgiu veikia kaip asmens duomenų valdytojas (toliau – „Duomenų valdytojas“).  

 

Bendrovė  ALUKOV a.s. tvarko asmens duomenis visų savo klientų, veikiančių pagal rangos sutartį kaip bendrovės ALUKOV a.s. gaminių gamybos/montavimo/įrengimo užsakovai, arba yra suinteresuoti tokią rangos sutartį sudaryti, kurie tuo pat metu veikia kaip fiziniai asmenys arba yra nurodyti kaip fiziniai asmenys, veikiantys kaip juridinių asmenų kontaktiniai asmenys (toliau – „Klientas“).

 

Pagal kokius teisės aktus tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis ir laikantis atitinkamų teisės aktų, visų pirma Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), (toliau – „Reglamentas“). Asmens duomenys visuomet  tvarkomi aiškiai nustatytais bei apibrėžtais tikslais, tokiomis tvarkymo priemonėmis ir būdais, kurie visuomet atitinka nustatytą teisinį pagrindą, kaip nurodyta Reglamento 6-me straipsnyje.    

Šiame informaciniame pranešime apie Klientų asmens duomenų tvarkymą pateikiama skaidri informacija pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius, o taip pat pamokymas apie duomenų subjektų teises pagal Reglamento 15 – 22 straipsnių nuostatas.

Duomenų valdytojas yra atsakingas už Klientų ir kitų duomenų subjektų grupių asmens duomenų tvarkymą ir šiuo atžvilgiu įdiegė vidines organizacines, technines ir kitas priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis, kurios surašytos bendrovės ALUKOV a.s. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos direktyvoje (toliau – „Direktyva“). 

Kaip galite į mus kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo?

 

Klientai turi teisę į bendrovę ALUKOV a.s. kaip į Duomenų valdytoją kreiptis visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir saugojimu, ir Duomenų valdytojo atžvilgiu naudotis savo teisėmis, konkrečiai:

 • kreiptis raštu laiško/ pranešimo forma Duomenų valdytojo buveinės adresu, atsiunčiant į Asmens duomenų apsaugos kontaktinę vietą: "Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů – Alukov a.s.; Orel 18;538 21 Slatiňany";
 • elektroniniu būdu – atsiunčiant Asmens duomenų kontaktinės vietos el. pašto adresu, kai norima panaikinti registraciją: odhlasit@alukov.cz;
 • elektroniniu būdu Asmens duomenų kontaktinės vietos el. pašto adresu, kai norima padaryti pakeitimą: gdpr@alukov.cz ;
 • telefonu, paskambinus numeriu: +420 469 681 488;
 • asmeniškai Asmens duomenų kontaktinėje vietoje, įrengtoje bendrovės "Alukov a.s." priimamajame, adresu: Orel 18; 538 21 Slatiňany.

 

Esate klientas, arba norite juo tapti. Taigi, kokių asmens duomenų mums reikės ir kaip juos tvarkysime?

 

Duomenų kategorijų tvarkymo apimties atžvilgiu Duomenų valdytojas tvarko šiuos Klientų asmens duomenis:

 • tariantis dėl rangos sutarties: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta/kontaktinis adresas;
 • rangos sutarčių atveju: vardas ir pavardė ir, jei nurodomas, firmos pavadinimas, gyvenamosios vietos arba buveinės adresas, įmonės kodas (jei yra suteiktas), PVM mokėtojo kodas (jei yra suteiktas), el. pašto adresas, telefono numeris.
 • tuo atveju, kai Klientas (užsakovas) yra juridinis asmuo, nurodomi šie kontaktinių asmenų – fizinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

 

Nurodytieji asmens duomenys – tai būtina rangos sutarties sudarymo sąlyga (sutarties šalių identifikavimas, kur pristatyti ir įrengti/ sumontuoti gaminius, pretenzijas dėl nekokybiškų prekių sprendimas ir pan.), o jų nenurodžius, sutarties nebus galima sudaryti.

 • Siunčiant rinkodaros ir komercinius pranešimus: el. pašto adresas (siunčiant elektronine forma), vardas, pavardė ir kontaktinis adresas (siunčiant rašytine forma).

 

Šie asmens duomenys – tai būtina sąlyga, kad galėtume atitinkama forma siųsti rinkodaros ir komercinius pranešimus. Be jų, deja, tokios informacijos Jums siųsti negalime.

 

Kas dar tvarko Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenų tvarkytojai 

 

Duomenų valdytojas Klientų, su kuriais jis sudarė rangos sutartį, asmens duomenų tvarkymą patikėjo  šiems subjektams – duomenų tvarkytojams, sutartimis juos įpareigodamas atlikti tolesnį asmens duomenų tvarkymą:

 • bendrovės interneto tinklo administratorius, saityno ir taikomųjų saityno programų administratorius, dukterines bendroves, sutartinius platintojų tinklo partnerius, IPC TEAM, sutartines tiekėjų bendroves tik užsakymo vykdymo tikslu;
 • asmens duomenys taip pat gali būti perduodami advokatui arba advokatų biurui, sprendžiant galimus ginčus dėl rangos sutarčių, arba susijusiais su jomis atvejais.

Garantijos

 • Su asmens duomenų tvarkytojais pagal aukščiau nurodytą punktą sudarėme sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo, garantuojančias mažiausiai tokio pat lygio Jūsų asmens duomenų apsaugą, kaip aprašyta šioje asmens duomenų apsaugos Direktyvoje.

 

Kokiais tikslais ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai 

Duomenų valdytojas tvarko atitinkamus Klientų asmens duomenis šiais tikslais:

 • komercinės sutarties vykdymas/ derybos dėl rangos sutarties;
 • turto apsaugos ir žmonių saugumo užtikrinimas (vaizdo įrašai iš kamerų sistemų Kliento apsilankymo Duomenų valdytojo buveinėje/įmonėje atveju);
 • prievolių, susijusių su mokesčių ir apskaitos teisės aktais, vykdymas;
 • tik gavus aiškų sutikimą: komercinių ir rinkodaros pranešimų siuntimas, t.y. Duomenų valdytojo prekių (produktų) ir jo teikiamų paslaugų pasiūla, informacija apie vykstančias akcijas ir nuolaidas, mėnesinio naujienlaiškio elektronine forma ir kvietimų į Duomenų valdytojo ruošiamus rinkodaros bei visuomeninius renginius siuntimas;
 • tik gavus aiškų sutikimą: fotografavimas, filmavimas ir nuotraukos ar vaizdo įrašo panaudojimas: Duomenų valdytojo prekių ir paslaugų propagavimas.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai 

Klientų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, kaip apibrėžta Reglamento 6 straipsnyje, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus tvarkymo tikslus, yra:

 • sutarties (t.y. rangos sutarties) vykdymas;
 • Duomenų valdytojo teisinių prievolių (t.y. prievolių, kylančių iš teisės aktų, ypač apskaitos ir mokesčių srityje) vykdymas;
 • teisėti Valdytojo interesai;
 • Kliento sutikimas (su komercinių ir rinkodaros pranešimų siuntimu, nuotraukos arba vaizdo įrašo padarymu ir tvarkymu).

 

Esamiems Klientams, iš kurių el. pašto adresą Duomenų valdytojas gavo atveju, susijusiu su produkto pardavimu, galime pagal įstatymą Nr. 480/2004 m. Įst. rink. Dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų siųsti komercinius pranešimus apie panašius produktus ir be Klientų sutikimo, tačiau kaip Klientas turite galimybę paprastai ir nemokamai bet kada atsisakyti šių pranešimų siuntimo.

 

Kokiais būdais ir priemonėmis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenų tvarkymo būdai ir priemonės   

 

Duomenų valdytojas Klientų asmens duomenis tvarko šiais būdais ir priemonėmis:

 • automatizuotas tvarkymas 

             informacinėje sistemoje CRM sistema CONTACT PRO, apskaitos sistema POHODA, užsakymų registracijos žurnalas ir saityno redagavimo sistema.

Kamerų sistema.

 • rankinis tvarkymas 

popierine forma – rangos sutartys (įskaitant užsakymus/ užsakymų patvirtinimą),  važtaraščiai, priėmimo-perdavimo aktai, pateiktų pretenzijų protokolai, kainų pasiūlymai, oficialūs pareiškimai, montavimo darbų vertinimo klausimynas, mokesčių dokumentai (ypač sąskaitos faktūros, koreguojantys mokesčių dokumentai).

Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenų nenaudoja nei profiliavimui, nei automatizuotam individualių sprendimų priėmimui.

Kiek laiko saugojame Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenų saugojimo trukmė 

 

Duomenų valdytojo atliekamo Klientų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra toks:

 • iki to laiko, kol nebus užbaigtos derybos dėl sutartinių santykių, jei sutartis nebuvo sudaryta;
 • sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant garantinį laikotarpį);
 • prievolių, kilusių iš mokesčių ir apskaitos teisės aktų, galiojimo laikotarpiu (t.y. iki 10 metų);
 • teisinio ginčo atveju – iki ginčo neteisminio sprendimo arba po to – atitinkamo teismo arba susijusio su juo proceso laikotarpiu;
 • iki duoto sutikimo su asmens duomenų tvarkymu atšaukimo, jei prieš tai buvo duotas aiškus sutikimas (rinkodaros ir komercinių pranešimų atveju).

 

Jau esate arba norėtumėte tapti rinkodaros ir komercinių pranešimų abonentu? Ką tai reiškia asmens duomenų atžvilgiu?

 

Komerciniai ir rinkodaros pranešimai yra: Duomenų valdytojo  prekių (produktų) ir jo teikiamų paslaugų pasiūla, informacija apie vykstančias akcijas ir nuolaidas, mėnesinio naujienlaiškio elektronine forma ir kvietimų į Duomenų valdytojo  ruošiamus rinkodaros bei visuomeninius renginius siuntimas. Kaip tik jų siuntimo tikslu mums galite pateikti toliau nurodytus Jūsų duomenis.

 

Šiuos pranešimus Jums galime siųsti:

 • jei mums davėte aiškų sutikimą, pateiktą rašytiniu būdu mūsų susitikimo metu arba to paprašėte tiesiog mūsų interneto svetainėje (https://www.alukov.cz/katalogy-zastreseni/), tačiau kaip klientas visada turite galimybę paprastai ir nemokamai atsisakyti šių pranešimų siuntimo (vadinamasis „opt-out" principas), arba
 • jei jau esate mūsų klientu, iš kurio el. pašto adresą gavome ryšium su produkto pardavimu, tai pagal įstatymą Nr. 480/2004 m. Įst. rink. Dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, Jums galime siųsti komercinius pranešimus, susijusius su panašiais produktais, ir be Jūsų sutikimo, tačiau kaip klientas visada turite galimybę paprastai ir nemokamai atsisakyti šių pranešimų siuntimo (vadinamasis „opt-out" principas).

 

Kokių asmens duomenų mums šiems tikslams pakanka?

 • Rašytinio sutikimo, padaryto mūsų susitikimo metu, arba elektroniniu paštu atsiųsto prašymo atveju mums užtenka tik elektroninio pašto adreso bei Jūsų vardo ir pavardės;
 • jei pasinaudosite galimybe paprašyti siųsti katalogus arba komercinius ir rinkodaros pranešimus mūsų interneto svetainėje (https://www.alukov.cz/katalogy-zastreseni/), mums užtenka tik Jūsų elektroninio pašto adreso. Šiuo adresu Jums ateis mūsų el. pašto žinutė, kurioje vėl patvirtinsite, kad šiuos pranešimus pageidaujate Jums siųsti.

 

Jei jau nebenorite tokių pranešimų gauti, savo sutikimą su asmens duomenų tvarkymu šiais tikslais galima bet kuriuo metu atšaukti, paspaudžiant nuorodą, matomą komerciniame pranešime, (vadinamasis „opt-out" principas), arba tai atliekant bet kuriuo aukščiau nurodytu būdu.

Ar norite užpildyti arba jau užpildėte paklausos formą mūsų interneto svetainėje? Ką tai reiškia asmens duomenų atžvilgiu?

Užpildydami paklausos formą (interneto svetainės "www.alukov.cz" arba "https://www.alukov.cz/kontakty/" paraštėje), tai atliekate, pareikšdami susidomėjimą mūsų produktais ir paslaugomis ir todėl norėdami gauti daugiau informacijos. Toks kontakto būdas Jums yra visiškai neįpareigojantis ir jokiu būdu nereiškia sutarties sudarymo. Remdamiesi pateiktais duomenimis ir informacija, susisieksime su Jumis, kad galėtume Jums rasti geriausią galimą sprendimą ne tik techniniu, bet ir kainos atžvilgiu.

Kokių asmens duomenų mums šiems tikslams pakanka?

 • užtenka nurodyti vardą, pavardę, pašto kodą, telefoną ir elektroninio pašto adresą, kartu su bent trumpu aprašymu, kokio produkto pageidaujate;
 • jei nurodysite taip pat Jūsų gyvenamosios vietos gatvę ir miestą, galėsime Jūsų duomenis perduoti artimiausiai įmonei, kuri, žinodama vietos sąlygas, Jums tikrai ras patį geriausią sprendimą.

 

Ar tvarkome „neskelbtinus asmens duomenis“?

Neskelbtini duomenis (Reglamento žodžiais kalbama apie vadinamąsias specialias asmens duomenų kategorijas) – tai visų pirma duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai ir biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą, arba duomenys apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius.

Jokių neskelbtinų duomenų nerenkame ir netvarkome.

Jei pas mus apsilankysite asmeniškai, Jus gali stebėti vaizdo kameros. Kodėl taip darome?

 

Kamerų sistema 

Duomenų valdytojas kamerų sistemą naudoja savo buveinės/ įmonės objektuose adresu: Orel 18; 538 21 Slatiňany ir savo įmonėje adresu Kočí 202; 538 61, kaip sistemą su įrengta vaizdo įrašo funkcija.

Kamerų sistemą sudaro 22 kameros, kurios yra išdėstytos taip, kad būtų galima kontroliuoti ir stebėti šias vietas: įėjimas/ įvažiavimas į buveinės/ įmonės teritoriją, įmonės produkcijos paruošimo vietos.

Duomenų valdytojas kamerų sistemą eksploatuoja, laikydamasis šių sąlygų:

 • duomenų tvarkymo tikslas: turto apsauga ir žmonių saugumas;
 • teisinis pagrindas: teisėti duomenų valdytojo interesai;
 • be duomenų subjektų sutikimo;
 • atitinkami duomenų subjektai: darbuotojai; per agentūras įdarbinti darbuotojai; tiekėjai (FOP) ir kiti fiziniai asmenys, kurie būna buveinės/ įmonės teritorijoje (profesinio mokymo mokiniai/ studentai, svečiai);
 • asmens duomenų kategorija: aprašomieji – vaizdo įrašai (veidai, figūros);
 • įrašų laikymo vieta: pačioje buveinėje/ įmonėje; Orel 18 ir Kočí 202;
 • įrašų tvarkymo/ saugojimo laikotarpis: nuo 7 iki 10 dienų nuo įrašo padarymo dienos;
 • sistemos techninė apsauga ir fizinės apsaugos priemonės: speciali patalpa įrašams saugoti, įrašai techniniu būdu užblokuoti, priėjimo teisių apribojimas.

 

Stebimos kamerų sistema vietos pažymėtos aiškiai matomomis Informacinėmis lentelėmis, kuriose pavaizduota  piktograma, papildyta trumpu informaciniu tekstu.

Kokios yra Jūsų kaip duomenų subjekto teisės? Ko visko galite iš mūsų reikalauti?

 

Klientai kaip duomenų subjektai turi Duomenų valdytojo atžvilgiu šias teises:

 • teisę bet kuriuo metu atšaukti aiškiai duotą sutikimąsu asmens duomenų tvarkymu (pvz. rinkodaros ir komercinių pranešimų, nuotraukos ar vaizdo įrašo padarymo ir apdorojimo atvejais);
 • teisę susipažinti su asmens duomenimis, ypač teisę reikalauti iš Duomenų valdytojo informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę ištaisyti asmens duomenis, jei tvarkomi duomenys yra netikslūs;
 • teisę ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę pareikšti Duomenų valdytojui nesutikimą, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę nebūti automatizuoto individualaus sprendimo priėmimo objektu, įskaitant profiliavimą (su išimtimis).

 

Slapukai 

 • Naudojantis mūsų interneto svetaine, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi slapukų /cookies/ pagalba. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus /cookies/, rasite adresu:  alukov.cz/cs/cookie-info/

 

Be to, asmens duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri yra:

Asmens duomenų apsaugos tarnyba 

Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

El. pašto adresas: posta@uoou.cz